Nu är de visst igång igen i EU !

Nu ska de stifta lagar om mera avgifter vilket kommer att missgynna de udda och ovanliga frösorterna till förmån för likformigheten och storskalig fröframställning.

Vill du stödja uppropet som
SOS save our seeds
gått ut med, så kan du göra det här

Jag har översatt uppropet här:

“Skydda och gynna fröernas mångfald !

Den föreslagna frölagstiftningen inom EU måste tillåta mer mångfald på våra åkrar och våra tallrikar, istället för att förstöra mångfalden. Traditionella och lokala varianter måste få undantas från licensiering och certifierings-krav. Strikta regler, kontroller, inspektioner och kostsamma tillstånd ska bara gälla frön och frö-material som är framtagna kommersiellt, i stora kvantiteter. Det fria utbytet av frön och sådder mellan bönder, trädgårdsägare och fröföreningar måste garanteras och stödjas. Bara genom att odla ett stort urval av frukter, grönsaker och säd, kan vi försäkra oss om att vårt jordbruk kan anpassas till klimatförändringar, nya växtsjukdomar och skadedjur. Vi vill ha färgrik variation, inte standardiserad enformighet ! “

Protect and promote seed diversity!

The proposed EU seed legislation must allow more diversity in our
fields and on our plates, rather than destroying it. Traditional and
local varieties must remain exempt from licensing or certification
requirements. Strict rules, controls, inspections and costly permits
should only apply to seeds and seed materials which are traded
commercially, in large quantities. The free exchange of seeds and
seedlings between farmers, gardeners and seed initiatives must be
guaranteed and supported. Only by growing a wide selection of fruits,
vegetables and grains, can we ensure that our agriculture adapts to
climate change, new diseases and pests. We want colorful variety not
standardized uniformity!

LEVE MÅNGFALDEN !